Zákaznícky servis: 
0911 611 644
0903 716 923
objednavky@game-center.sk

Prosíme prečítajte si ešte pred prvou objednávkou!

Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Vrátenie a reklamácia
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 • Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.gamecenter.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

 

Prevádzkovateľ: Novo Parts Trade kft

Késmárk 32

1158 Budapešť

IČO: 0109985864

DIČ: HU23944774

Sídlo slovenskej prevádzky: Game Center s.r.o., 946 51 Nesvady, Ružová 19.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Tovar: Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.gamecenter.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

 • Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí: kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail, kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru, vybraný spôsob platby, vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

 

 • Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Online platby kreditnou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Zadané údaje o kreditnej karte sú v úplnom bezpečí a nie sú odoslané prevádzkovateľovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Ltd. je pod dohľadom Maďarskej Národnej Banky, licenčné číslo: H-EN-I-1064/2013.

 

 • Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (na výdajné miesto, kuriérom). Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

 

 • Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

 • Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby na jeho bankový účet. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

 

 • Neprevzatie zásielky zo strany kupujúceho

Pri výklade tejto zmluvy sa za porušenie zmluvy považuje prípad, keď si Zákazník neprevezme objednaný Produkt a neprejavil svoj úmysel odstúpiť od zmluvy.

Pri zadaní objednávky v eshope vzniká medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom (Kupujúcim) elektronická kúpna zmluva. Spotrebiteľ (kupujúci) je na základe tejto zmluvy povinný zaplatiť kúpnu cenu, prevziať vec a je povinný spolupracovať s Prevádzkovateľom a informovať ho o všetkých relevantných okolnostiach súvisiacich s plnením zmluvy.

Ak si Kupujúci objednaný Produkt neprevezme, potom podľa voľby Spoločnosti

 - vypovedá zmluvu s okamžitou platnosťou,

 - príp sa pokúsi doručiť Produkt aj tretí alebo štvrtýkrát, v prípade, že druhý pokus o doručenie bol neúspešný a/alebo Zákazník nespolupracoval.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymáhať vyššie popísané neúspešné dodanie a vrátenie ako pohľadávku voči Kupujúcemu.

Ak v minulosti kupujúci neprevzal objednaný Produkt (okrem uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy), alebo ak bol Produkt vrátený kuriérom Prevádzkovateľovi s označením, že nebol prevzatý, Prevádzkovateľ môže podmieniť plnenie objednávky podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a nákladov na doručenie vopred. Prevádzkovateľ má právo zadržať dodávku Produktu (produktov), ​​kým nebude presvedčený, že cena Produktu bola úspešne uhradená bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány. Spoločnosť si vyhradzuje právo na doplnenie kúpnej ceny v prípade, že cena Produktu nebola uhradená v plnej výške.

 

 • Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 12 mesiacov odo dňa zakúpenia. V prípade že je doklad vystavený na firmu resp. na IČO záruka je v zmysle obchodného zákonnika 1 rok (12 mesiacov). Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

 

 • Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

 • Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ochrana osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Novo Parts Trade kft, 1158 Budapešť, Késmárk u. 32, Maďarsko, IČO: 01 09 985864, IČ DPH: HU23944774 ako prevádzkovateľ e-shopu prevádzkovaného na internetovej adrese www.game-center.sk si váži vašu dôveru a súčasne ctí a rešpektuje najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, vrátane dodržiavania zásad a pravidiel stanovených legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679, o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov).

Preto si vás Novo Parts Trade kft ako prevádzkovateľ webových stránok www.game-center.sk (ďalej len „Webové stránky“) dovoľuje informovať o nižšie opísanom spracovaní vašich osobných údajov a zásadách ochrany súkromia, v prípade, že využijete nami ponúkané služby na Webových stránkach (ďalej len „Zásady“).

A o čom vás budeme v týchto zásadách informovať?

Dozviete sa najmä nasledujúce informácie:

 • kto je správcom vašich osobných údajov;
 • aké vaše osobné údaje budeme spracovávať;
 • na aké účely budeme vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich môžeme spracovávať a či ich môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu;
 • po akú dobu budeme vaše osobné údaje spracovávať;
 • komu ďalšiemu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané;
 • aké máte práva vo vzťahu k vašim osobným údajom.
 1. Kto je správcom vašich osobných údajov?
 2. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť best-shop a vaše osobné údaje bude spracovávať podľa nižšie uvedených podmienok.
 3. Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať?
 4. Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o vás, na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. best-shop spracováva iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb.
 5. Najčastejšie sa jedná o údaje, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie k našej službe a pre jej plné využitie:
  • meno a priezvisko;
  • e-mail;
  • a ďalšie nepovinné informácie, ktoré nám sami poskytnete v rámci vášho používateľského profilu (napr. pohlavie, krajina).
 6. Ak sa prihlasujete k našej službe prostredníctvom údajov tretích strán (napr. Facebook), tieto aplikácie nám umožňujú zdieľanie niektorých vašich údajov v rozsahu nimi určenom (napr. pri Facebooku sa jedná o e-mail a údaje z vášho verejného profilu). Pre bližšie informácie si prosím preštudujte podmienky týchto tretích strán, vrátane ich zásad ochrany súkromia.
 7. Rovnako sa jedná o údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby, a to:
  • podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili;
  • IP adresa;
  • súbory cookies;
  • a prípadne iný online identifikátor (napr. prihlasovacie údaje).
 8. Citlivé údaje, ktorými sa rozumejú informácie o vás, vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj dotknutej osoby, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu alebo autentifikáciu subjektu údajov, po vás nepožadujeme a nie ste povinní ich poskytnúť. Ak tak urobíte, resp. poskytnete nám akékoľvek citlivé údaje, robíte tak dobrovoľne podľa vlastného uváženia.
 9. Naše Webové stránky, ani služby, ktoré na nich poskytujeme, nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.
 10. Na aké účely budeme vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich budeme spracovávať a môžeme ich spracovávať aj bez vášho súhlasu?
 11. Hlavnými účelmi, prečo spracovávame vaše osobné údaje, sú:
  • aby ste mohli plne využívať služby, o ktoré ste prejavili záujem (vrátane informovania o získaných odmenách) - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • aby sme mohli spravovať vaše užívateľské účty - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • aby sme mohli zabezpečiť a neustále zlepšovať funkčnosť a bezpečnosť Webových stránok (vrátane doplnku do prehliadača) a služieb na nich poskytovaných, vrátane zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby.
 12. Vaše osobné údaje ďalej spracovávame pre nasledujúce účely:
  • zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), najmä pravidelné spravodaje s novinkami a akciovými ponukami - jedná sa o váš e-mail;
  • zasielanie personalizovaných ponúk (obchodných oznámení) vychádzajúcich z vášho správania na Webových stránkach – jedná sa o váš e-mail a o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • ochrana našich práv - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • a na štatistické účely (v tejto súvislosti sa vaše údaje zvyčajne agregujú tak, že nemožno určiť vašu totožnosť) - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby.
 13. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať buď na základe vami udeleného súhlasu, ďalej napríklad tiež na základe nášho oprávneného záujmu či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému splneniu nevyhnutné. Súčasne je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Konkrétne účely, pre ktoré vykonávame jednotlivé spracovania vašich osobných údajov, sú uvedené vyššie.
 14. Ak spracovávame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, spracovávame ich len z týchto zákonných dôvodov:
  • nevyhnutnosti plnenia zmluvy, pokiaľ sa jedná o využívanie našich služieb, ktoré ste začali cielene používať (do ktorých ste sa zaregistrovali);
  • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. ochrana našich práv, zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových, zaistenie funkčnosti a bezpečnosti Webových stránok a služieb na nich poskytovaných, vrátane doplnku do prehliadača, vrátane zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov, na štatistické účely či k priamemu marketingu);
  • splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z všeobecne záväzných právnych predpisov;

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a k spracovaniu osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme váš súhlas. Spracovanie pre niektoré účely priameho marketingu môže byť založené aj na vašom súhlase (napr. ak naše služby plne nevyužívate).

 1. Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, toto spracovanie nie je nevyhnutne nutné k plneniu zmluvy alebo zákonných povinností alebo ochrany oprávnených záujmov best-shop, ale ich spracovanie nám umožní vás bližšie informovať o ponukách ak naše služby plne nevyužívate, prípadne sa zamerať lepšie na to, čo vás zaujíma a informovať vás o ponukách, ktoré sú pre vás vhodné . Tieto osobné údaje sú spracovávané v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu (tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním). Jedná sa o:
  • zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), najmä pravidelné spravodaje s novinkami a akciovými ponukami;
  • zasielanie personalizovaných ponúk (obchodných oznámení) vychádzajúcich z vášho správania na Webových stránkach.
 1. Po akú dobu budeme vaše osobné údaje spracovávať?
 1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú pre účely ich spracovania. Priebežne preverujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na určitý účel a ak zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktorý boli spracovávané, vaše osobné údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú uvedené nižšie.
 2. Vaše osobné údaje potrebné pre využívanie našich služieb budeme spracovávať po dobu nevyhnutnú na výkonu práv a povinností medzi vami a best-shop a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (t. j. po dobu 24 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu medzi nami). vaše osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a ďalej 12 mesiacov potom, alebo dovtedy, kým ho neodvoláte.
 3. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje, údaje o udelení/odvolaní súhlasu a údaje o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená.
 4. Ako vaše osobné údaje zabezpečujeme a komu ďalšiemu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané?
 5. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, ochrana vašich dát je našou prioritou a vaše osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame v zabezpečenej databáze, kde sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou dostupných moderných technológií. Beriete tiež na vedomie, že best-shop vynaloží maximálne úsilie, aby neprišlo k neoprávnenému spracovaniu vašich osobných údajov, avšak best-shop nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k vašim osobnÝm údajom a/alebo k vášmu profilu a/alebo k príslušnej databáze best-shop, a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. V tejto súvislosti vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či náš systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenia a tieto opatrenia takisto pravidelne aktualizujeme.
 6. Vaše osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom best-shop a ďalším spolupracovníkom v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi, vždy však iba v rozsahu, ktorý je v príslušnom prípade nevyhnutný a za dodržania patričných bezpečnostných opatrení a štandardov ochrany osobných údajov.
 7. Popri tom sú vaše osobné údaje odovzdávané tretím osobám, ktorých odborných a špecializovaných služieb využívame pri plnení našich záväzkov a povinností. Tieto tretie osoby si starostlivo vyberáme z tých subjektov, ktoré sú schopné zabezpečiť príslušné technické a organizačné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim osobným údajom či k ich inému zneužitiu. Pred akýmkoľvek odovzdaním vašich osobných údajov tretej osobe, s touto osobou vždy uzavrieme písomnú zmluvu, v ktorej upravíme spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sama naša spoločnosť best-shop. Tretími osôbami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú, podľa služby, ktorú využívate:
  • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
  • osoby, ktoré pre nás zaisťujú podporné technické či serverové služby o. i. na účely dostatočného zabezpečenia a integrity Webových stránok a poskytovaných služieb;
  • osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti Webových stránok;
  • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktorých pre naše služby využívame;
  • prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
  • osoby, ktoré sú alebo budú majetkovo prepojené s best-shop.

Týmito tretími subjektami môžu byť spoločnosti so sídlom ako na území Českej republiky, tak aj so sídlom v členskom štáte EÚ, prípadne aj so sídlom v tretej krajine, t. j. mimo EÚ (napr. poskytovatelia cloudových služieb), pričom k odovzdaniu a spracovaniu osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

 1. Vaše osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané žiadnym ďalším osobám s výnimkou prípadov, kedy, za určitých presne definovaných podmienok, sme povinní vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov (napr. Polícii, príslušným orgánom štátnej správy, súdom a pod.).
 2. Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
 3. Veľmi si vážime vašu dôveru a kladieme tiež nemalý dôraz na práva, ktoré máte vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov. Ak budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás najprv požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti, predtým ako pristúpime k riešeniu vašej žiadosti týkajúcej sa výkonu niektorého z vašich práv.
 4. Medzi tieto vaše práva patria najmä:
  • právo na prístup k osobným údajom;
  • právo na opravu osobných údajov;
  • právo na vymazanie osobných údajov;
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
  • právo na prenosnosť osobných údajov;
  • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
  • právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov.
 5. Aby ste lepšie pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podávame vám nižšie ich bližšie vysvetlenie:
  • právo na prístup k osobným údajom znamená, že máte právo od nás kedykoľvek na základe žiadosti získať potvrdenie či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú nami spracovávané a ak to tak je, potom najmä na aké účely, komu sú sprístupnené, ako dlho budú nami spracovávané, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či právo namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali, ak nie sú získané od vás, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov;
  • právo na opravu osobných údajov znamená, že máte právo na opravu či doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;
  • právo na vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“) znamená, že máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali, najmä ak i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, ii) osobné údaje boli spracované nezákonne, alebo iii) nám to ukladá zákonná povinnosť;
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov znamená, že máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov do tej doby, než budú vyriešené akékoľvek prípadné sporné otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov (napr. po dobu overení presnosti vašich osobných údajov či ak spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale namiesto ich vymazania budete požadovať len obmedzenie ich použitia a pod.);
  • právo na prenosnosť osobných údajov znamená, že pokiaľ nám v súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu poskytnete vaše osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, budete mať od 25. 5. 2018 právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať;
  • právo namietať znamená, že budete mať od 25. 5. 2018 právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré best-shop spracováva na základe svojho legitímneho záujmu;
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov znamená, že máte právo tam, kde je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, tento svoj súhlas odvolať a to na kontaktoch uvedených nižšie..

 

Všeobecné informácie o správe zdieľaných údajov

Účelom týchto informácií je poskytnúť vám informácie týkajúce sa nakladania s osobnými údajmi pri používaní programu Utánvét Ellenőr.

Spoloční správcovia údajov spoločne pripravili príslušné ustanovenia svojich informačných listov na informovanie dotknutých strán a rozdelenie ich existujúcich zodpovedností bolo určené v dohode, ktorú medzi sebou dosiahli.

Poskytnutie dotknutých práv

Spoločným prevádzkovateľom údajov v dohode o spoločnom prevádzkovateľovi údajov dotknutým stranám – napríklad ich kontaktnej osobe pre ochranu údajov, „Internetový obchod“).

V iných ohľadoch môžu dotknuté osoby kontaktovať ktoréhokoľvek správcu údajov v súvislosti s činnosťami spojenými so spoločnou správou údajov. V prípade, že sa dotaz dotknutej osoby týka konkrétne správy údajov jedného zo Správcov údajov, príslušný Správca údajov bude v konkrétnom prípade konať v smere dotknutej osoby.

Doplnky k informáciám o správe údajov Internetového obchodu pre prípady správy údajov.

Používanie služby Kontrola dobierky zo strany prevádzkovateľov údajov

Popis správy údajov: Internetový obchod hlási úspešnosť doručenia produktu zakúpeného Dotknutou osobou (objednávka prijatá/neprijatá), ako aj pseudonym Dotknutej osoby (pomocou algoritmu SHA256), kde Poskytovateľ služby uchováva tieto údaje a poskytuje ich manuálne alebo automaticky iným internetovým obchodom, ktoré službu využívajú, na požiadanie ich odošle.

Rozsah spracúvaných údajov: e-mailová adresa Dotknutej osoby, počet nákupov Dotknutej osoby v Internetovom obchode a súvisiace úspešne doručené a neúspešne doručené balíky.

Účel správy údajov: vyhnúť sa alebo minimalizovať škody potenciálne spôsobené Dotknutou osobou porušením zmluvy, poskytnutím kódovaných údajov Dotknutej osoby, ktoré sú k dispozícii v Kontrole dodania, ktorá ponúka Dotknutej osobe príležitosti na využitie, ktoré závisia od skutočné prijatie predchádzajúcich objednávok (neprijaté, odmietnuté prijať, neobjednané Dotknutou osobou a pod.).

Právny základ pre správu údajov: Na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia je oprávneným záujmom Správcov údajov oprávnený záujem na znižovaní škôd spôsobených porušením zmluvného správania zákazníkom.

Trvanie správy údajov: Správcovia údajov spravujú tieto údaje 8 rokov od dátumu zberu údajov.

Uchovávanie dotknutých osôb, opatrenia na zabezpečenie údajov

Podľa článku 24 GDPR vykonávajú prevádzkovatelia primerané technické a organizačné opatrenia v závislosti od povahy, rozsahu, okolností a účelov spracúvania údajov, ako aj práv a slobôd fyzických osôb s cieľom zabezpečiť a preukázať, že spracúvanie osobných údajov by malo byť v súlade s GDPR. Opatrenia na zabezpečenie údajov spoločnosti Webáruház ako Správca údajov sú uvedené v bode 1.1 týchto informácií. Opatrenia na zabezpečenie údajov pokladne dobierky nájdete v časti Bezpečnosť údajov v časti Informácie o správe údajov služby Kontrola dobierky.

Ako funguje kontrola dobierky?

Inšpektor dobierok

uchováva odoslané používateľské návyky (výsledky objednávok), pseudonymizované e-mailové adresy (e-mailová adresa hash vytvorená pomocou SHA256), telefónne číslo a doručovacia adresa,
v prípade manuálnych alebo automatických dopytov, ktoré mu boli zaslané, ich spája s údajmi prijatými z iných internetových obchodov a slúži ako odpoveď.

Kontaktné údaje spoločnosti Utánvét Ellenőr Kft.:

sídlo: Szigligeti utca 10, 8640 Fonyód.
daňové číslo: 32393640-2-14
IČO: 14-09-320385
telefónne číslo: +36 20 923 8883
e-mailová adresa: hello@utanvet-ellenor.hu

Z dôvodu oprávneného záujmu ako právneho základu prevádzkovateľ pripravil test hodnotenia záujmu, ktorého výsledky – dostupné v Internetovom obchode – vyhodnotil správca údajov ako primerané oprávnenému záujmu prevádzkovateľa. Spracúvanie dotknutých osobných údajov je nevyhnutné na ochranu majetku Internetového obchodu ako Prevádzkovateľa – ako jeho oprávnený záujem – a na ochranu súvisiacich práv Dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ, ktorý je klasifikovaný ako predávajúci, využíva niektoré osobné údaje spracúvané Dotknutou osobou, ktorá uzatvorí zmluvu (kupujúci na webe) pri využívaní služby Kontrola dobierky, ktorej zníženie je znížené . Týmto spôsobom môžete ako zákazník Internetového obchodu očakávať, že služba Kontrola dobierky bude spĺňať tieto informácie.

Záujem prevádzkovateľov údajov, ktorý chcú chrániť používaním služby Utánvét Ellenőr, je právne a spoločensky uznávaný záujem, ako aj ich základný ekonomický záujem. Spracúvanie osobných údajov je obmedzené na účel a Správcovia údajov nakladajú s osobnými údajmi s prihliadnutím na zásadu hospodárnosti s údajmi, inšpektor na dobierku nemá prístup k žiadnym dodatočným údajom zhromaždeným Internetovým obchodom (napr. meno dotknutej osoby osoba, sortiment objednaného tovaru a pod.).

Správa údajov prebieha v súlade s platnou legislatívou. Správca údajov počas správy údajov za žiadnych okolností nezhromažďuje špeciálne údaje.

Správcovia údajov poskytujú dotknutej osobe všetku potrebnú a očakávanú podporu pri uplatňovaní jej práv.

V súhrne možno dospieť k záveru, že správcovia údajov vykonávajú správu údajov zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa vašich práv a podmienok k nim sa vzťahujúcim, obsahujú právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679).

 1. Pokiaľ ide o sťažnosť proti spracovaniu vašich osobných údajov, tú môžete podať na dozorný úrad, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajú (uoou.cz).
 2. Ako nás môžete kontaktovať?
 3. Ak budete chcieť niečo v Zásadách vysvetliť, prípadne budete chcieť s niečím v tomto ohľade poradiť, alebo budete chcieť uplatniť niektoré z vašich práv, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom formulára na našich Webových stránkach, prípadne e-mailom na objednavky@game-center.sk.
 4. Cookies v rámci služieb na Webových stránkach
 5. Cookies sa rozumejú malé súbory dát, ktoré sú pri návšteve Webových stránok ukladané v počítači používateľa Webových stránok, smartphonu alebo iného koncového zariadenia, prostredníctvom ktorého realizujete prístup k internetu. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Štandardné webové prehliadače podporujú správu cookies.
 6. Súbory cookies nám umožňujú zabezpečovať lepšiu prevádzku a fungovanie Webových stránok a služieb na nich poskytovaných. Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.
 7. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov. Ak nám udelíte súhlas so zasielaním personalizovaných ponúk vychádzajúcich z vášho správania na Webových stránkach, budeme využívať aj cookies, ktoré nám umožnia takéto správanie lepšie spoznať.
 8. Informujeme vás, že je možné blokovať ukladanie cookies prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača, avšak v prípade takéhoto blokovania môže byť fungovanie niektorých alebo všetkých funkcií našich služieb na Webových stránkach obmedzené alebo znemožnené, vrátane toho, že vás nebude možné identifikovať pre účely zaistenia (zaregistrovania) odmeny za využívanie našich služieb na Webových stránkach.

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady kedykoľvek meniť, pričom dátum poslednej zmeny týchto Zásad vždy uvedieme. 

Tieto Zásady sú platné od 24. 5. 2018.

Vrátenie a reklamácia
Reklamačný poriadok

Miestom pre uplatnenie reklamácie je výhradne sídlo spoločnosti, dátumom prevzatia vadného tovaru je dátum fyzického prevzatia pracovníkom firmy, alebo dátum, kedy dopravca doručí zásielku na uvedenú adresu.
Pokiaľ kupujúci (ďalej odberateľ) zistí závadu na tovare, na ktorý sa vzťahuje záruka, doručí tovar na vyššie uvedenú adresu spolu s kópiou dokladu o nákupe (faktúrou).
Bez týchto dokladov nebude tovar prevzatý a bude vrátený na náklady odberateľa späť.
Náklady na prepravu k miestu reklamácie hradí odberateľ, dopravu sp仝 hradí pri oprávnenej reklamácii firma GAME CENTER. Tovar zasielaný na náklady firmy nebude prijatý k reklamačnému konaniu.
Oprávnené reklamácie spĺňajúce vyššie uvedené podmienky budú vybavené v zákonných lehotách. Pozáručné opravy budú uskutočnené na základe písomnej objednávky.
Do reklamačného konania nebude prijatý tovar, ktorý je viditeľne poškodený, nevhodne zabalený alebo poškodený neodborným zásahom či používaním v rozpore s dokumentáciou. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené dopravou, mechanickým poškodením, neodvratnou udalosou (živelná pohroma), neprípustným zásahom do zariadenia, poprípade inými neodbornými zásahmi. Mechanické poškodenie alebo zmeny v záručnom liste prevedené neoprávnenou osobou sú dôvodom ku zrušeniu záruky.
Všetky reklamácie vybavujeme podľa platného znenia Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 zb.) a podľa platného znenia Zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 zb.)
Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov od dňa predaja spotrebiteľovi.
Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne a riadne odstránená (§622 OZ). O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

VRÁTENÉ ZÁSIELKY
Pokiaľ nám platba za tovar dlhšie nepríde, vyzveme kupujúceho prostredníctvom mailu alebo telefonicky, aby si zásielku vyzdvihol. Prípadne, aby nás informoval, či zásielku prebral-neprebral.
Ak si však kupujúci nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť. Expedičné náklady budú účtované. Bohužiaľ nie vždy dostanete do schránky oznámenie. Nedoručenie oznámenia nie je ale spôsobené našou chybou.

VRÁTENIE TOVARU
Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 14 dní od dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Tovar na výmenu nám neposielajte dobierkou!!! V tomto prípade nebude vaša požiadavka vybavená.
Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý. Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) poštovnou poukážkou najneskôr do 5 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na objednavky@game-center.sk.
Tovar, ktorý chcete vymeniť nám pošlite na našu adresu spolu s faktúrou a na jej zadnú stranu napíšte, za ktorý tovar vám ho máme vymeniť. Vopred nám dajte e-mailom vedieť, že ho posielate a pre ktorú náhradu máte záujem, aby sa nestalo, že tovar sa v čase keď bude na ceste k nám vypredal.
Adresa na posielanie tovaru k výmene alebo k vráteniu:
Game Center s.r.o.
Ružová 19
946 51 Nesvady

V prípade, že tovar vraciate a neželáte si náhradu, pošlite ho spolu s faktúrou a na jej zadnú stranu napíšte číslo účtu, na ktoré vám máme zaslať peniaze.
Vymenený tovar posielame poštou v štandardnej cene dopravy.
Sumu za vrátený alebo vymenený tovar vám zašleme do 20dní od doručenia balíka a to poštovou poukážkou alebo na váš osobný účet.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutie údajov je dobrovoľné,nepovinné. Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v našej databáze. Ostanú pre prípadné riešenia reklamácií, či iných obojstranných záležitostí-odvolávajúc sa na zákon č.428/2002 Zb.z. o ochrane osob.údajov. Neslúžia a nebudú využívané pre reklamné účely a nebudú poskytované tretím osobám. Ste však oprávnený podľa §20 odst.3 namietať proti ich ďalšiemu využívaniu a to písomnou formou. Ďakujeme za pochopenie.